Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης που προσφέρουμε είναι:

  • Πλήρης καταγραφή και μελέτη των αναγκών των ηλικιωμένων που ζουν στο σπίτι
  • Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε θέματα που απασχολούν τον ηλικιωμένο
  • Ατομική κοινωνική στήριξη, ενημέρωση των ηλικιωμένων για τα δικαιώματα τους
  • Υποστήριξη της επαφής τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής προστασίας
  • Οργάνωση λογαριασμών και υποχρεώσεων